۱۰ خرداد ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 10 خرداد 94= 31 مه 2015

میهمانان؛ بخش فارسی: آقای عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران
موضوع: عراق؛ صحنه تاخت و تاز رژیم ایران و مماشاتگرانبخش انگلیسی: آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک
موضوع: کانادا: اعتراض به بزرگداشت خمینی در شهر تورنتو