۲۹ شهریور ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 29 شهریور 94= 20 سپتامبر 2015

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: جنگ هژمونی درون رژیم به نفع کیست؟
قتل شاهرخ زمانی در زندان
جنگ و جدل بین جناحهای مختلف رژیم امر جدیدی نیست اما عواملی در شدت گرفتن آن نقش دارند. این عوامل چه هستند، جنگ درون نظام به نفع کیست و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و بخصوص قتل شاهرخ زمانی نشانه چیست؟