۰۴ بهمن ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 4 بهمن 94= 24 ژانویه 2016

بخش فارسی: آقای یزدان حاج حمزه عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: پیامدهای سیاسی "برجام"؟


بخش انگلیسی: خانم پیمانه شفایی
موضوع: تظاهرات 28 ژانویه 2016 مقاومت ایران در پاریس علیه سفر روحانی

English segment; with Peymaneh Shafai
Iranian resistance Jan. 28, 2016 demonstration against Hassan Rouhani in Paris
Irava's Face book page
Link on YouTube
Audio link on SoundCloud
Link on Vimeo


WEBSITE: http://tiny.cc/shpb3x
Facebook: http://tiny.cc/c6v7zx
Twitter: http://tiny.cc/87zo2x