۰۹ اسفند ۱۳۹۴

رادیو  ایرآوا 9 اسفند 94= 28 فوریه 2016

میهمان: آقای محمد قرایی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: نمایش انتخاباتی که برنده نداشت


نمایش اخیر انتخابات مجلسین رژیم با سالهای گذشته چه تفاوتهایی داشت؟ هدف رژیم از رقم سازی با کمک یاران خارج کشوری خود چیست و این انتخابات چه تاثیری در درون نظام و منطقه خواهد داشت؟