۰۸ فروردین ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 8 فروردین 95= 27 مارس 2016

میهمان: آقای حسن داعی موسس فوروم ایرانیان

موضوع: سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد و چشم انداز وضعیت رژیم در سال 95
خامنه ای در پیام نوروزی خود در مشهد آشکارا به بن بست بر سر یک دوراهی اعتراف کرد. بر کسی پوشیده نیست که سال 94 سالی بود که نرمشهای قهرمانانه خامنه ای ولی فقیه نظام آخوندها نه تنها نتوانست از متوقف شدن برنامه اتمی رژیم و لگدمال شدن خطوط قرمزش جلوگیری کند بلکه موقعیت رژیم در سوریه را نیز به مخاطره انداخت و بحرانهای متعدد از جمله بحران اقتصادی که رژیم در درون کشور با آنها روبرو بود تشدید گردید. اما چشم انداز سال 1395 برای رژیم چگونه پیش بینی می شود؟ آیا رژیم خواهد توانست از بن بستهای همه جانبه داخلی، منطقه ای و بین المللی جان سالم بدر ببرد؟