۲۹ فروردین ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 29 فروردین 95= 17 آوریل 2016

میهمان: آقای کیوان کابلی از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران و 
 مدیر اجرایی فوروم ایرانیان

موضوع: رسانه های فارسی زبان خارجی و اصلاح طلبان حکومتی!سالهاست که رسانه های فارسی زبان خارجی با پخش برنامه به سوی ایران، سیاستهایی را علیه منافع مردم ایران، در پیش گرفته اند. در این رسانه ها که غالبا از اصلاح طلبان حکومتی حمایت می کنند، اصول ژورنالیستی یعنی ارائه منبع و ماخذ و اسناد و مدارک، جایی ندارد و حتی تیتر اخبار روز دست کاری شده و علیه مخالفان نظام، منتشر می شوند. میهمان این هفته رادیو ایرآوا آقای کیوان کابلی، از بنیانگذاران حزب سبزهای ایران و مدیر اجرایی فوروم ایرانیان عقیده دارد که این رسانه ها منافع مشخصی دارند و در راستای سیاست مماشات فعالیت می کنند.