۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 26 اردیبهشت 95= 15 مه 2016

 میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک

موضوع: از مقاومت تا خیانت
پر واضح است که از مبارزه دست شستن، بریدن، پشت کردن به مقاومت، پیوستن به جبهه دشمن و خیانت، از مقوله های تکرار شده در تاریخ مبارزاتی مقاومتهای ملتهای گوناگون محسوب می شود. در این دوره از مبارزات مردم ایران برای آزادی نیز، مقاومت ایران با این مقوله، ناآشنا نبوده و نیست. اما باید گفت که چگونگی برخورد مقاومتها با چنین افرادی در طول تاریخ، متفاوت بوده و حتی به اعدام خائنین انجامیده است. در مقابل در رابطه با مقاومت ایران، عده ای عقیده دارند که، برای پیشگیری، اصولا این افراد را نباید به درون مقاومت ایران راه داد. آیا ترک مبارزه و مقاومت، خیانت است؟ و چه عواملی در جذب این افراد به رژیمهای دیکتاتور و بطور مشخص رژیم آخوندها دخیل هستند؟