۳۰ خرداد ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 30 خرداد 95= 19 ژوئن 2016

میهمان: آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: 17 ژوئن، اوج سیاست مماشات و شکست توطئه علیه مقاومت ایران
سیزده سال پیش در 28 خرداد 1382= 17 ژوئن 2003، اتاوا و فرانسه شاهد اعتصاب غذای دهها تن از هواداران و حامیان مقاومت ایران بود ولی همه آزادیخواهان از عملکرد دولت وقت فرانسه، بشدت عصبانی و نسبت به وضعیت دستگیرشدگان نگران بودند. یعنی حمله به مقر شورای ملی مقاومت ایران در پاریس توسط پلیس فرانسه است و دستگیری خانم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت.