۲۴ خرداد ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 23 خرداد 95= 12 ژوئن 2016


بخش فارسی؛

آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت
موضوع: آیا مسیر سرنگونی رژیم آخوندها با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا آماده خواهد شد؟
 

بخش انگلیسی؛

Guest: Mr. Randy L. Noble
American author of the first book written about Reyhaneh Jabbari: Reyhaneh a beautiful fragrance