۰۷ آذر ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 7 آذر 95= 27 نوامبر 2016

میهمان: خانم عهدیه

  موضوع: وضعیت پیروان دیانت بهائی در ایران تحت حاکمیت آخوندها

دشمنی رژیم آخوندها با هموطنان بهائی بر کسی پوشیده نیست و پیروان دیانت بهائی، از زمان منحرف شدن اهداف انقلاب 57 توسط خمینی و قدرت گرفتن آخوندها، همواره مورد اذیت و آزار قرار داشته و دارند. اما دلیل اصلی دشمنی آخوندها با بهائیان چیست و خصومت این قوم با بهائیان از کی شروع شد؟ و نقش هنر و بخصوص موسیقی و فراگیری علم، در دیانت بهائی بویژه برای دختران از چه اهمیتی برخوردار است؟ 
امروز در خدمت یکی از هنرمندان مشهور ایران هستم که کمتر کسی است که او را نشناخته و صدای گرمش را نشنیده باشد. خانم عهدیه بدیعی، خواننده و هنرمند ایران، امروز میهمان رادیو ایرآوا هستند تا به وضعیت بهاییان ایران تحت حکومت آخوندها بپردازیم.