۱۰ بهمن ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 10 بهمن 95= 29 ژانویه 2017

میهمان: دکتر کاظم موسوی سخنگوی حزب سبزهای ایران شاخه آلمان و
  مسئول بخش آلمانی سایت فوروم ایرانیان

موضوع: بنیادگرایی آخوندها، عامل اصلی بحران آب و تشدید مشکلات محیط زیست در ایران
بحران آب در ایران، سالهاست که زندگی را برای مردم ما بغرنج کرده و نه تنها بر محیط زیست تاثیرات بسیاری گذاشته که باعث کوچ بسیاری از کشاورزان و روستاییان به شهرهای بزرگ شده است. رژیم و کارشناسانش در رسانه های داخل و خارج کشور، مردم را مقصر بحران کم آبی در ایران می دانند. اما عامل اصلی بحران آب در ایران کیست و نگاه حکومت آخوندها نسبت به محیط زیست چگونه است؟ حکومت و ارگانهای آن چه نقشی در مشکلات زیست محیطی دارند؟ و چه راه کارهایی برای حل مسئله آب در ایران وجود دارد؟