۲۴ بهمن ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا ۲۴ بهمن ۹۵= ۱۲ فوریه ۲۰۱۷

میهمان: آقای محمد قرایی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: انقلاب ضدسلطنتی ۱۳۵۷22 بهمن سالروز سرنگونی حکومت سلطنتی محمدرضا پهلوی است. با فرار شاه در 26 دی 1357 از ایران، قیام مردم اوج گرفت و توانستند به حکومت 53 ساله پهلوی در ایران پایان دهند. خمینی روز 12 بهمن 1357 در حالیکه هیچ احساسی نسبت به وطن نداشت، به ایران بازگشت و علیرغم وعده هایی که در پاریس داده بود، به سرعت قدرت را در دست گرفت. اما آیا المانتهایی از مذهب در انقلاب 57 وجود داشت که خمینی توانست با وجود نیروهای انقلابی از جمله مجاهدین و چریکهای فدایی خلق درون جامعه ایران، انقلاب را به نفع خود منحرف سازد و به قولی آنرا به سرقت برد؟ و آیا انقلاب 57 تمام شده است؟