۰۱ فروردین ۱۳۹۶

برنامه نوروزی رادیو ایرآوا ۱۳۹۶

🍎 برنامه نوروزی رادیو ایرآوا ۱۳۹۶🍎

29 اسفند 96= 19 مارس 2017
با ترانه های شادی ایرانی و افغان