۱۴ خرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 14 خرداد 96= 4 ژوئن 2017

میهمان: آقای ناصر شریف پرزیدنت جامعه کالیفرنیا برای دمکراسی در ایران و عضو سازمان جوامع ایرانیان آمریکا- اویاکفعالیت ایرانیان آزادیخواه در خارج کشور، و بخصوص در آمریکا، پس از روی کار آمدن آخوندها بعد از انقلاب ضدسلطنتی 57، بدلیل سرکوب و کشتار انقلابیون و نقض گسترده حقوق بشر توسط آخوندها جانی تازه گرفت و گروهها، تشکلها و  انجمنهای زیادی تشکیل شدند. یکی از این تشکلها "جوامع ایرانیان آمریکا" می باشد که در سال 1997 بوجود آمد. در سال 2012، با همکاری مشترک جوامع ایرانی-آمریکایی، "سازمان جوامع ایرانیان آمریکا - اویاک" در 40 ایالت این کشور شکل گرفت. یکی از اقدامات اخیر اویاک، فراخوان به نامگذاری ترویستی سپاه پاسداران در آمریکا می باشد.