۰۶ اسفند ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 6 اسفند 96= 25 فوریه 2018

میهمان: آقای حسن داعی مدیر فوروم ایرانیان

موضوع: قیام 96؛ وضعیت داخلی و بین المللی رژیم و پیام رفراندوم قبل از سرنگونی


بسیاری بر این باورند که قیام دیماه مردم ایران در سال 96، رژیم آخوندها را ضربه پذیر کرده است. اما این ضربه بر وضعیت داخلی و بین المللی آخوندها و دعواهای درونی نظام، چه تاثیری داشته است؟ پاسخ رژیم آخوندها به انقلاب مردم ایران چیست؟ و رفراندوم قبل از سرنگونی چه پیامی دارد؟