۱۳ اسفند ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 13 اسفند 96= 4 مارس 2018

میهمان: خانم وحیده خرمرودی مدیر اجرایی انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: 8 مارس، روز جهانی زن؛ مسائل زنان(حجاب اجباری) و نقش مردان در ایرانبه مناسبت 8 مارس روز جهانی زن امروز در خدمت یکی از زنان فعال در زمینه حقوق زنان، خانم وحیده خرمرودی، مدیر اجرایی انجمن ایران دمکراتیک هستم تا در مورد این روز، جایگاه و مسائل زنان به گفتگو بنشینم. اما روز جهانی زن در ایران تحت حاکمیت آخوندها چه جایگاهی دارد؟ وظیفه مردان در قبال مسائل زنان چیست و بزرگترین مسئله زنان در ایران کدام است؟ 
Website: http://tiny.cc/shpb3x
Facebook: http://tiny.cc/c6v7zx
Twitter: http://tiny.cc/87zo2x