۱۹ فروردین ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا 19 فروردین 97= 8 آوریل 2018

میهمان: آقای مهرداد هرسینی، سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: خیزش مردم اهواز و شهرهای دیگر خوزستان


اعتراضات مردم خوزستان که وارد دومین هفته خود شده است، در اعتراض به اهانتهای مکرر صدا و سیمای آخوندها نسبت به عربهای ایران شروع شد. این اعتراضات که پس از قیام مردم در دیماه 96، گویی اعتراضات مردم در سال 97 را رقم می زند، آیا همان طوفان انقلاب برای سرنگونی آخوندهاست؟، نقش شبکه های اجتماعی بخصوص تلگرام در گسترش خیزشهای اجتماعی چیست؟ و معضل جنگ قدرت بین احمدی نژاد و قوه قضاییه، در حالیکه رژیم در معضل رکود اقتصادی، در حال غرق شدن است، چقدر رژیم را آسیب پذیرتر می کند؟