۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا 30 اردیبهشت 97= 20 مه 2018

میهمان: آقای حمید عظیمی عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: موقعیت مقاومت ایران پس از خروج آمریکا از برجام و اهمیت گردهمایی مقاومت در پاریس چرا مقاومت ایران برنامه اتمی رژیم را افشا کرد؟ و چرا از خروج آمریکا از برجام که آنرا زهر اتمی تلقی می نمود، استقبال می کند؟ خروج آمریکا از برجام آیا تاثیری بر فعالیتهای مقاومت ایران دارد؟ و اهمیت گردهایی سالانه مقاومت در پاریس با توجه به این اقدام آمریکا چیست؟ اینها سوالاتی هستند که پیرامون موقعیت مقاومت ایران پس از خروج آمریکا از برجام، مطرح هستند.