۳۱ مرداد ۱۳۹۰

  رادیو ایرآوا 30 مرداد 90= 21 اوت 2011 پنجمین قسمت از ویژه برنامه های ایرآوا به مناسبت 

سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 
60 
میهمان: ابراهیم علاسوندی، زندانی سیاسی دهه 60 و دایی برادران شهید محمد و عبدالله فتحی