۲۷ آذر ۱۳۹۰

 رادیو ایرآوا 27 آذر 90= 18 دسامبر 2011 

میهمان: آقای حسین پویا طنزنویس عضو شورای ملی مقاومت
  موضوع: صدای آمریکا مشوق قتل عام مجاهدین در کمپ اشرف