۰۴ دی ۱۳۹۰

رادیو ایرآوا 4 دیماه 90= 25 دسامبر 2011 
 

میهمان: آقای رضا شمس
موضوع: کودتای رژیم ایران در عراق پس از خروج نیروهای آمریکایی