۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا اول اردیبهشت 1392= 21 آوریل 2013
 
میهمان: آقای حسن داعی نویسنده، محقق و بنیانگذار موسسه در جستجوی حقیقت
موضوع: خامنه ای اینبار قرار است چه کسی را از صندوق رای بیرون آورد؟
 
 
 
 


 
 

 
 
 
 

نمایش انتخابات رژیم در دوره های مختلف را می توان از مهمترین اقدامات آخوندها برای فریب افکار عمومی ایران و جهان به شمار آورد. امسال با بحرانهای داخلی و بین المللی که گریبانگیر آخوندهاست، این نمایش، سرنوشت ساز تلقی شده و همگی منتظر نتیجه آن هستند اما میهمان این هفته ایرآوا آقای حسن داعی، نویسنده، محقق و بنیانگذار موسسه در جستجوی حقیقت بر این باور است که برنامه هسته ای رژیم، خطر سرنگونی و شکاف برداشتن خط نظام در منطقه، خامنه ای را زیر سوال برده و نمایش انتخابات، بحرانهای رژیم را حل نخواهد کرد.