۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 8 اردیبهشت 1392= 28 آوریل 2013 
 
 
میهمان: خانم آناهیتا اردوان عضو سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و از اعضای هیات تحریریه نبرد خلق
 
موضوع: مشارکت سازمان یافته طبقه کارگر در نبرد علیه دیکتاتوری؛ یک ضرورت
 
 
 
 
 
 
 

خانم آناهیتا اردوان از معضلات زنان کارگر در ایران می گوید و تاثیر فعالیتهای ستار بهشتی بر جنبش کارگری ایران