۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 15 اردیبهشت 1392= 5 مه 2013
 
میهمان: آقای عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت
 
موضوع: عوامل بازدارندۀ سازماندهی کارگران ایران
 
 
 
 
 
هفته گذشته در آستانه روز جهانی کارگر میهمان برنامه گذشته به معضلات کارگران و ضرورت سازماندهی کارگران پرداخت و این هفته از آقای عزیزالله پاکنژاد از اعضای شورای ملی مقاومت، دعوت کردم تا به مقوله سازماندهی کارگران ایران و عوامل مانع بر این امر مهم بپردازند.