۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

رادیو ایرآوا 21 اردیبهشت 93= 11 مه 2014

میهمان: آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: رشد فزاینده نقض حقوق بشر در ایران و تعهدات جامعه جهانی


وب سایت انجمن ایران دمکراتیک
وضعیت حقوق بشر در ایران روز بروز بدتر می شود. در دولت تدبیر و امید حسن روحانی، اعدامهای جمعی، سرکوب زنان، سرکوب کارگران و مزدبگیران، و دستگیری فعالین زیست محیطی افزایش یافته و روحانی هیزم بیار این دوره از خوراک رسانی به ماشین سرکوب و قتل خامنه ای شده است.