۰۹ شهریور ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 8 شهریور 94= 30 اوت 2015

میهمان: آقای مهدی گرمرودی برادر بزرگتر منوچهر یکی از 30،000 زندانی سیاسی قتل عام شده تابستان 67

در ایران تحت حاکمیت آخوندها، چه در زمان خمینی و چه در زمان خامنه ای، زندانیان از هر گونه پروسه قانونی و حتی قوانین خود رژیم بی بهره اند و از زمان دستگیری قبل از ثابت شدن جرمشان، مجرم شناخته شده و مورد شکنجه قرار می گیرند. وضعیت زندانیان سیاسی در دهه 60، به مراتب بدتر بود و آنها با حضور در برابر آخوند یک شبه "قاضی" شده، به مدت 5 دقیقه محاکمه می شدند و چنانچه هنوز "سر موضع" بودند، حکم اعدام می گرفتند. بی شک قتل عام 30،000 زندانی سیاسی در تابستان 67، نقطه اوج کشتار مبارزین ایرانی در زندانهای خمینی نه تنها در دهه 60 بلکه در تاریخ معاصر ایران می باشد. بسیاری از زندانیان سیاسی که با محکومیتهای طویل المدت در زندانها بسر می بردند و حتی آندسته که باید آزاد می شدند، در تابستان 67 گروه گروه و دسته دسته به جوخه های اعدام سپرده شدند و رژیم برای روی زخم نمک پاشیدن، حتی محل دفن جگر گوشه های خانواده ها را نیز به آنها ابلاغ نکرد. کابوسی که تا امروز بسیاری از خانواده ها از آن رنج می برند. امروز با یکی دیگر از گلهای پرپر شده تابستان 67 آشنا می شویم. نامش منوچهر گرمرودی است. آقای مهدی گرمرودی، میهمان رادیو ایرآواست و از برادر کوچکتر خود منوچهر می گوید.
Twitter:  http://tiny.cc/87zo2x