۲۹ آذر ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 29 آذر 94= 20 دسامبر 2015

میهمان: مهندس محمد اقبال عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: پیام و قوه محرکه تجمعات اعتراضی اقشار جامعه ایران و موضعگیریهای دکتر ملکی
همچنان که در جریانید تجمعات و حرکات اعتراضی خانواده های زندانیان و سایر اقشار جامعه اینروزها شدت گرفته است که نشان از ضعف رژیم دارند. بخصوص سخنرانیهای دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضدسلطنتی 57 در تجمعات و مناسبتهای مختلف، خود، گواهی بر این امر است. اما این حرکات اعتراضی چه پیامی دارند و ناشی از کدام قوه محرکه هستند؟