۱۸ بهمن ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 18 بهمن 94= 7 فوریه 2016

میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک

موضوع: انقلاب ضدسلطنتی 1357- قسمت اولدرباره انقلاب ضدسلطنتی 1357 بسیار خوانده و شنیده ایم. برخی آنرا عزای ملی می دانند و برخی، بهاری که پایدار نماند و خیلی زود جای خود را به زمستان سرد و تیرگی داد. انقلاب 57 هر چه بنامیمش اما، یک پیروزی بزرگ در تاریخ معاصر مبارزات مردم ایران به شمار می رود. نقطه عطفی که ادامه دهنده خواستهای مردمی انقلاب مشروطه و شعله ای است که با سکته ای همچون خمینی خاموش نشده است.