۰۷ شهریور ۱۳۹۵

 2016 رادیو ایرآوا 7 شهریور 95= 28 اوت 

ویژه برنامه قتل عام تابستان 67


قسمت دوم و پایانی گفتگو با آقای رضا فلاحی از بازماندگان قتل عام تابستان67
ویژه برنامه رادیو ایرآوا به مناسبت قتل عام 67، قسمت پایانی گفتگو با آقای رضا فلاحی که 10 سال از جوانی خود را در زندانهای رژیم سپری کرد. آقای فلاحی در حالی که سرباز وظیفه بود دستگیر شد و به جرم خواندن روزنامه مجاهد زندانی و متحمل شکنجه های فراوانی شد. گفتنی است که حسینعلی منتظری، جانشین وقت خمینی در نواری که روز 19 مرداد 95 در سایت رسمی منتظری، منتشر شد، تاکید می کند: "... پسر خمینی از سه چهار سال قبل می‌گفت مجاهدین از روزنامه خوان و ". اعلامیه خوان، همه باید اعدام شوند