۲۱ شهریور ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 14 شهریور 95= 4 سپتامبر 2016

ویژه برنامه قتل عام 67
با خانم مینا انتظاری زندانی سیاسی دهه 60 قسمت اول

خش پنجم ویژه برنامه قتل عام 67 به گفتگو با خانم مینا انتظاری اختصاص دارد که وقتی دستگیر شد تازه دیپلم گرفته بود. 7 سال از زندگی اش را در زندانهای اوین و قزل حصار گذراند و به قول خودش، در میان دوستان زندانی اش، بزرگ شد. مینا انتظاری که مدام به بندهای تنبیهی منتقل می شد، می گوید هفت سال طول کشید تا بتواند برای اولین بار دستان مادرش را در زندان لمس کند. کمی بعد از این ملاقات، و بدنبال موردی خاص که خانم انتظاری از زندان خارج شد توانست بلافاصله ایران را ترک کند. اما ماموران رژیم، پدرش را به گروگان گرفتند.