۲۸ خرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 28خرداد 96= 18 ژوئن 2017

میهمان: آقای شهرام گلستانه مسئول انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: پیام گردهمایی مقاومت در پاریس و تحریمهای غیراتمی کانادا و آمریکا علیه رژیم ایران