۰۴ تیر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 4 تیر 96= 25 ژوئن 2017

میهمان: دکتر سینا دشتی، پزشک متخصص و فعال سیاسی

موضوع: پیامدهای فرمان آتش به اختیار خامنه ای برای کل نظام


خامنه ای که رژیمش را در بحرانهای گوناگون می بیند، با سخنرانیهای متعدد، سعی در نگاه داشتن نیروهای خود در صحنه دارد. وی با فرمان باصطلاح آتش به اختیار به نیروهای خود گفت اگر می بینید دستگاه مرکزی دچار اختلالاتی شده است، باید به میدان آمده و خود عمل کنید. اما این فرمان چه ضرورتی دارد و روی حمله خامنه ای به کیست؟ این فرمان چه تصویری از وضعیت رژیم می دهد و چه پیامدی برای کل نظام خواهد داشت؟