۱۹ آذر ۱۳۹۶

رادیو  ایرآوا 19 آذر 96= 10  دسامبر 2017

میهمان: آقای شهرام  گلستانه مدیر انجمن ایران دمکراتیک

موضوع: فوروم ۵ دسامبر ۲۰۱۷ در پارلمان فدرال کانادا: سیاست کانادا و رژیم سیاست کانادا و رژیم ایران؛ رکورد دار اعدام در جهان و حامی دولتی تروریسم