۰۳ دی ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 3 دی 96= 24 دسامبر 2017

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: کنفرانس ماه دسامبر مقاومت ایران در پاریس، شاخ و شانه کشیدنهای احمدی نژاد و دستگاه قضاییه و 64مین محکومیت نقض حقوق بشر رژیم توسط سازمان ملل